Regler för föreningsbyte

       

  REGLER FÖR FÖRENINGSBYTE 2015 (samma 2014)

1. Idrottaren, som uppnått minst B-klass resultat bland herrar,damer eller H/D 22,19,17 år under det gångna året, bör senast den 30.11.till SUL meddela vilken föreningen, han/hon ämnar representera följande år.
2. Idrottaren (nya föreningen)bör senast den 30.11.betala den registreringsavgift som berör föreningsbyte till SUL:s konto FI5480001300882215. Avgiften är: 14-15år 240 euro, 16 år och äldre, 480 euro om man gjort A-klass, 240 euro om man gjort B-klass.
3. Idrottaren bör senast den 30.11. sända en kopia av föreningsbytesanmälan till sin gamla förening.
4. Föreningsbytet föranleder ingen betalning mellan idrottarens gamla och nya förening.
5. C-klass idrottare och idrottare,som ej uppnått klass-resultat år 2013, samt idrottare som under kalender året fyllt högst 13 år har rätt att representera den förening för vilken han/hon tävlar i sin första tävling för året.
6. SUL behandlar föreningsbytetsanmälan senast den 15.12. och godkänner föreningsbytet,om föreningsbytesanmälan är inlämnad och registreingsavgiften är betald per 30.11.
7. SUL sänder senast den 30.12.en förteckning över godkända föreningsbyten till distriktet.

FOSTRARPENG
1. SUL betalar fostrarpeng på 680€/idrottare till fostrarföreningen emot ansökan, som bör göras inom tre månader efter den tidpunkt då föreningsbytet trätt i kraft.
2. Fostrarpeng betalas endast för sådana idrottare,som under något av de tre senaste åren uppnått minst A-klass resultat i herr,dam eller H/D 22,19,17 års klasserna. Fostrarpeng betalas endast,då idrottaren för första gången byter från fostrarförening till annan förening.
3. Fostrarförening är den förening, för vilken idrottaren för första gången uppnått A-klass resultat i H,D eller H/D juniorklasserna.